Home - начална страница

Колежи с държавна акредитация от  Министерство на образованието и науката
и
         ЗА КОЛЕЖА          ПРИЕМ          ПАРТНЬОРСТВО          КУРСОВЕ          КОНТАКТИ

  История
  Галерия
  Лицензии
  Библиотека
  Преподаватели

  Условия за прием
  Учебни такси
  Учебен график
  Форми на обучение
  Онлайн записване
  Често задавани въпроси

  ВУЗ
  Фирми
  Дуално обучение
  Онлайн обучение

  Езикови
  Дизайн
  Компютърни технологии
  Стопанско управление
  Туризъм
  Конен спорт
  Пчеларство
  Фотография

  София
  Варна
  Плевен
  Хасково
  Стара Загора
и
Home - начална страница
ПОМОЩНИК-ИНСТРУКТОР ПО СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
и
   Програмата за професионално обучение с придобиването на III -ра квалификационна степен на професионална квалификация по професия "Помощник-инструктор", специалност"Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност" е разработена на основание чл.10, ал.3, т.6, чл.11 и чл. 12 от Закона за професионално образование и обучение

   Основна цел на обучението за професията "Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност" е усвояването на теоретични знания и практически умения за формиране на професионално-личностни качества, необходими за реализация на професионалното направление.

Помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност трябва да знае и да може:.

Да прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове операции, при работа с уреди и апаратура на работното място, да реагира адекватно при оказване на първа помощ на пострадал при авария
Да оказва първа медицинска помощ
Оказва помощ при изпълнение на спортно-туристическите дейности на начинаещи и на напреднали, на лица от различни полове и от различни възрасти, както и на лица с различни увреждания
Да може да работи в екип
Координира основните помощи и как ездачът ги използва при различните алюри на коня; 
Да използва основните помощи за управление на коня: 
Да различава компонентите на физическата форма и да степенува тяхната важност;
Да научи ездача как се използват трите вида помощи - тежест, шенкел, поводи; 
Да може да подбира подходящ коне за съответните спортно-туристически маршрути:
Контролира и проверява правилността за транспортиране на коня. 
Да осигурява безопасност и сигурност на занимаващите се със спортно-туристическа дейност
 

Помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност трябва да може:
Да прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове операции, при работа с уреди и апаратура на работното място, да реагира адекватно при оказване на първа помощ на пострадал при авария
 

Изисквания към кандидата за обучение: 
Завършено средно образование 
Работа с коне (в конна база или спортна кариера) 

Обучението се предлага в група до 5 човека след проведено устно интервю. 

Срок на обучение: 
За група - 1 месец 
Индивидуално - лекции придружени с практика,  - 1 месец.
Съботно-неделни занимания съгласувани с преподавател-консултант за всяка учебна дисциплина 
Обучението завършва с държавен изпит по теория и практика. 

Издава се документ "Удостоверение" за II -та квалификационна степен

и
  Copyright  ©  Иком Интелект