Home - начална страница

Колежи с държавна акредитация от  Министерство на образованието и науката
и
         ЗА КОЛЕЖА          ПРИЕМ          ПАРТНЬОРСТВО          КУРСОВЕ          КОНТАКТИ

  История
  Галерия
  Лицензии
  Библиотека
  Преподаватели
  Новини

  Условия за прием
  Учебни такси
  Учебен график
  Форми на обучение
  Онлайн записване
  Често задавани въпроси

  ВУЗ
  Фирми
  Дуално обучение
  Онлайн обучение

  Езикови
  Дизайн
  Компютърни технологии
  Стопанско управление
  Туризъм
  Конен спорт
  Пчеларство
  Фотография

  София
  Варна
  Плевен
  Хасково
  Стара Загора
и
Home - начална страница
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ
и
и
Компютърни техники 
и технологии - специалност "Компютърни мрежи"

Професия „Проектант Компютърни мрежи
Бакалавърската специалност  Компютърни мрежи”.
   Обучението в Колеж „Иком Интелект” - до две години
Форми на обучение - задочно, индивидуално, дистанционно
 

  Ново!

  По време на обучението в колежа можете да специализирате: 
- Програмиране и Web-дизайн
- Защита на информацията в компютърни мрежи,  системи и Web-сайтове

   Обучението по специалност „Компютърни мрежи”  е с държавна акредитация на Министерството на образованието и науката. При желание от ваша страна можете да продължите за степен бакалавър във ВУЗ.
    Специалността е насочена към хора, завършили средното си образование, които желаят да придобият практически ориентирана професионална квалификация в областта на компютърните техники и технологии.
  Закона за валидиране на знанията позволява да се обучавате в срок до една година, ако сте работили или учили в близка специалност.

и
и
Обща квалификационна цел на обучението


ХАРДУЕР:
Основи на електрониката. Електронна техника. Цифрова електроника;
Токозахранващи устройства;
Основи на телекомуникациите;
Структурни кабелни системи;
Оптични комуникации; мобилни комуникации
Компютърна техника;
Локални и Глобални Компютърни мрежи;
Операционни системи Dos, Windows, Linux;
Проектиране на LAN;
Диагностика на компютърна техника;
и
СОФТУЕР
Информационни технологии: текстообработка, електронни таблици, бази данни, презентации, CorelDrow, PhotoShop,3D MAX;
Алгоритми и програмиране;
Езици за програмиране;
Програмиране за WEB дизайн 
.
ИКОНОМИКА
Икономика и мениджмънт в информационните технологии;
Маркетинг и WEB реклама;

ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ
Базова подготовка по бизнес английски
Специализирана езикова лексика. Специализиран английски език Basic English for Computing за обучение в Сиско Академия.

и

Компетенции:

изграждате и администрирате компютърна мрежа;
поддържате и актуализирате системния и потребителски софтуер;
осъществявате мониторинг на хардуера и своевременен ъпгрейд;
ползвате с лекота компютърния английски език;
ще знаете основните принципи на организация и управление на фирмите от сферата на информационните технологии и тяхната връзка с другите области на бизнеса;ще владеете и ще можете професионално да използвате съвременните информационни технологии;
ще можете да програмирате и създавате интерактивен WEB дизайн
осъществявате задълбочени анализи и да разкривате нови пазарни ниши на фирмата
ще знаете и спазвате нормите за професионална етика, естетика и морал на съвременния компютърен специалист.

   По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с нашите преподаватели. (Колежът работи с висококвалифицирани специалисти от практиката и преподаватели във ВУЗ.) Така се създава една непрекъсната дискусия в сферата на малкия и среден бизнес в България, раждат се идеи и се обсъждат възможните пътища за реализацията им.

   След успешно положен държавен изпит получавате Свидетелствоза проектант на компютърни мрежи - IV квалификационна степен.

   Бакалавърската програма за професия „Проектант на компютърни мрежи” е акредитирана за продължаващо обучение в най-престижните Частни Висши Учебни Заведения в България и чужбина.

КОЛЕЖ = 2 години        ВУЗ = 2 години        2 ДИПЛОМИи
   Европейският съюз и всички държави, с които България има подписани  спогодби, признават издадените от „Иком Интелект” документи за професионална квалификация. 

  Съгласно договор за сътрудничество с Бургаски Свободен университет - направления "Информатика и компютърни науки" и "Комуникационна компютърна техника" - продължителност на обучението две години - бакалавър

  Съгласно договор за сътрудничество с Варненски Свободен Университет (ВСУ „Черноризец Храбър”) дипломираните колежани на Иком Интелект могат да продължат обучението си в специалност „Информатика” в две специализации:
Приложни информационни технологии
Компютърни мрежи и системи

  Съгласно договор за сътрудничество с Нов Български Университет дипломираните колежани на Иком Интелект могат да продължат обучението си в Департамент „Информатика” в две бакалавърски програми:
Информатика
Информационни технологии

Иком Интелект има сключен договор за допълнителна специализация със  Cisco Networking Academy.
и
и
Професионална реализация

   Завършилите специалността „Компютърни мрежи” ще могат да проектират, създават, поддържат и администрират компютърни мрежи, с конфигурация, подходяща за съответната ситуация. Могат да се реализират успешно както у нас, така и в чужбина, като системни аналитици, проектанти, системни интегратори, администратори на мрежи и системи, специалисти по компютърна поддръжка.

и
    Според последните статистически проучвания компютърните специалисти са на четвърто място между десетте най-търсени професии в света.
и
Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна!!!!!
и
  Copyright  ©  Иком Интелект