Home - начална страница

Колежи с държавна акредитация от  Министерство на образованието и науката
и
         ЗА КОЛЕЖА          ПРИЕМ          ПАРТНЬОРСТВО          КУРСОВЕ          КОНТАКТИ

  История
  Галерия
  Лицензии
  Библиотека
  Преподаватели
  Новини

  Условия за прием
  Учебни такси
  Учебен график
  Форми на обучение
  Онлайн записване
  Често задавани въпроси

  ВУЗ
  Фирми
  Дуално обучение
  Онлайн обучение

  Езикови
  Дизайн
  Компютърни технологии
  Стопанско управление
  Туризъм
  Конен спорт
  Пчеларство
  Фотография

  София
  Варна
  Плевен
  Хасково
  Стара Загора
и
Home - начална страница
ИНСТРУКТОР
и
и

 
 
 

Конете са за Вас стил на живот, 
спорт, обичате и умеете да работите с хора и да ги обучавате?!

   Програмата за професионално обучение с придобиването на II -ра квалификационна степен на професионална квалификация по професия "Инструктор" е разработена на основание чл.10, ал.3, т.6, чл.11 и чл. 12 от Закона за професионално образование и обучение 

  Основна цел на обучението за професията "Инструктор" е усвояването на теоретични знания и практически умения за формиране на професионално-личностни качества, необходими за реализация на професионалното направление "Инструктор".

Инструктора трябва да знае:
Терминологията за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда
Психофизиологичните особености на лицата, с които е в постоянна или временна междуличностна комуникация
Историята на физическата култура в България и развитието на конния спорт
Основни знания по психология
Общите физиологични предпоставки и принципи на тренировката
Да познава теорeтичните основи на различните видове спортни дейности и професионалната терминология
Да познава техниката за осъществяване на тренировка по различните видове спортни дейности
Да познава и прилага подходящи за възрастовите особености на занимаващите се тренировъчни подходи
Общите физиологични предпоставки и принципи на тренировката
Осигурява контрол върху грижата за отглеждане и хранене на конете
Принципите на физическата подготовка на ездачи и коне
Планиране и контрол на спортни тренировки
 

Инструктора трябва да знае:
Да прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове операции, при работа с уреди и апаратура на работното място, да реагира адекватно при оказване на първа помощ на пострадал при инцидент 
Да оказва първа медицинска помощ
Да може да работи в екип
Координира основните помощи и как ездачът ги използва при различните алюри на коня
Да различава компонентите на физическата форма и за степенува тяхната важност
Да научи ездача как се използват трите вида помощи - тежест, шенкел, поводи. 
Да може да подбира подходящи коне за съответните ездачи
Контролира и проверява правилността за транспортиране на коня

и

Изисквания към кандидата за обучение: 
Завършено средно образование 
 

Обучението се предлага в група до 5 човека след проведено устно интервю. 

Срок на обучение: 
За група - 1 месец 
Индивидуално - лекции придружени с практика,  - 1 месец. 
Съботно-неделни занимания съгласувани с преподавател-консултант за всяка учебна дисциплина 
Обучението завършва с държавен изпит по теория и практика. 

Издава се документ "Удостоверение" за II -та квалификационна степен 

и
и
  Copyright  ©  Иком Интелект