Home - начална страница

Колежи с държавна акредитация от  Министерство на образованието и науката
и
         ЗА КОЛЕЖА          ПРИЕМ          ПАРТНЬОРСТВО          КУРСОВЕ          КОНТАКТИ

  История
  Галерия
  Лицензии
  Библиотека
  Преподаватели
  Новини

  Условия за прием
  Учебни такси
  Учебен график
  Форми на обучение
  Онлайн записване
  Често задавани въпроси

  ВУЗ
  Фирми
  Дуално обучение
  Онлайн обучение

  Езикови
  Дизайн
  Компютърни технологии
  Стопанско управление
  Туризъм
  Конен спорт
  Пчеларство
  Фотография

  София
  Варна
  Плевен
  Хасково
  Стара Загора
и
Home - начална страница
ПОМОЩНИК ТРЕНЬОР
и
и

 
 
 

Конете са за Вас стил на живот, 
спорт, обичате и умеете да работите с хора и да ги обучавате?!

   Професия "Помощник-треньор", специалност "Конен спорт" е разработена 
на основание чл.10, ал.3, т.6, чл.11 и чл.12 от Закона за професионалното образование и обучение III квалификационна степен.

   Индивидуален план за обучение съобразен със спортните и професионалните качества на кандидата.
   За повече информация в учебен отдел след предварително договорен ден и час за среща.
 

Основна цел на обучението за професия "Помощник-треньор", специалност "Конен спорт" е усвояването на теорeтични знания и практически умения за формиране на професионално-личностни качества, необходими за реализация на професионалното направление.

Помощник-треньор трябва да знае:
Терминологията за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
Психофизиологичните особености на лицата, с които са в постоянна или временна междуличностна комуникация;
Организацията на трудовия процес. Да спазват изискванията за работа в група и екипни връзки; 
Общите физиологични предпоставки и принципи на тренировката;
Осигурява контрол върху грижата за отглеждане и хранене на конете;
Основните понятия и методология на спортната тренировка;
Принципите на физическата подготовка на ездачи и коне;

Помощник-треньор трябва да може:
Да прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове операции, при работа с уреди и апаратура на работното място, да реагира адекватно при оказване на първа помощ на пострадал;
Да оказва първа медицинска помощ;
Да може да работи в екип;
Да подпомага треньора при организиране на спортни състезания.
Контролира и проверява правилността за транспортиране на коня.
 

Изисквания към кандидата за обучение:
Завършено средно образование
Работа с коне (в конна база или спортна кариера)

Обучението се предлага в група до 5 човека след проведено устно интервю. 

Срок на обучение:
За група - 3 семестъра в 1 година
Индивидуално - лекции придружени с практика. Съботно-неделни занимания съгласувани с преподавател-консултант за всяка учебна дисциплина
Обучението завършва с държавен изпит по теория и практика.

Издава се документ "Свидетелство" за III -та квалификационна степен

и
и
  Copyright  ©  Иком Интелект