Home - начална страница

Колежи с държавна акредитация от  Министерство на образованието и науката
и
         ЗА КОЛЕЖА          ПРИЕМ          ПАРТНЬОРСТВО          КУРСОВЕ          КОНТАКТИ

  История
  Галерия
  Лицензии
  Библиотека
  Преподаватели
  Новини

  Условия за прием
  Учебни такси
  Учебен график
  Форми на обучение
  Онлайн записване
  Често задавани въпроси

  ВУЗ
  Фирми
  Дуално обучение
  Онлайн обучение

  Езикови
  Дизайн
  Компютърни технологии
  Стопанско управление
  Туризъм
  Конен спорт
  Пчеларство
  Фотография

  София
  Варна
  Плевен
  Хасково
  Стара Загора
и
Home - начална страница
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
и
и
Стопанско управление и бизнесадминистрация
Предприемачество и мениджмънт 

Професия „Фирмен мениджър” 
Бакалавърска програма, в която първите две години се обучавате в Колеж „Иком Интелект”, а при желание от Ваша страна продължавате за степен бакалавър във всички частни и държавни висши учебни заведения (2 години Колеж + 2 години ВУЗ)

Искате в бъдеще да развивате собствен бизнес,да ръководите фирма..?

   Тази професия Ви позволява:
Както да създадете и ръководите своя собствена фирма, така и да бъдете ръководител на отдели и направления в малки и средни предприятия и да работите като специалисти в големи компании;
Да работите в екип, да изявявате лидерските си умения, да опознаете пазара, да рекламирате успешно и да управлявате финансите си, като използвате съвременни технологични средства и нови информационни продукти;
Да използвате Английския език в бизнес контактите и преговорите.

  Обучението по програмата „Предприемачество и мениджмънт” се извършва  съгласно Заповед на МОН от  2010 г.

   Специалността е насочена към хора, желаещи да придобият практически ориентирана професионална квалификация в областта на икономиката, които са току-що завършили средното си образование и към вече утвърдили се, работещи хора, защото формата на обучение – задочна, индивидуална и дистанционнанасърчава съчетаването на придобиването на нови знания и умения с всекидневните ангажименти – битови и професионални.
 
 

Обща квалификационна цел на обучението

Да даде базови знания и умения.

След 2-годишния курс на обучение Вие ще :
Познавате основните принципи в пазарната икономика
Използвате активно основните инструменти за управление
Владеете съвременни информационни технологии
Познавате и прилагате действащото законодателство
Осъществявате задълбочени анализи и разкривате нови пазарни ниши на фирмата
Извършвате контрол като добре администрирате цялостната дейност на фирмата
Управлявате паричните потоци и разработвате проекти за тяхното целево финансиране
Владеете бизнес комуникацията и активно участвате в публични изяви
Владеете добре английски език
Знаете и спазвате нормите за професионална етика, естетика и морал на съвременния мениджър

  Особено актуална напоследък е програмата по „Европейска интеграция и управление на проекти”, където ще придобиете увереност в разработването и управлението на базови проекти по европейски стандарти.
   По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с нашите Преподаватели. (Колежът работи  с висококвалифицирани специалисти от практиката и преподаватели във ВУЗ.) Така се създава една непрекъсната дискусия в сферата на малкия и среден бизнес в България, раждат се нови идеи, обсъждат се възможните пътища за реализацията им.

   Бакалавърската програма за професия „Фирмен мениджър” е акредитирана за продължаващо обучение в най-престижните частни и държавни ВУЗ в България и чужбина.

КОЛЕЖ = 2 години     ВУЗ = 2 години     2 ДИПЛОМИ

Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна!!!!!и
  Европейският съюз и всички държави, с които България има подписани  спогодби, признават издадените от „Иком Интелект” документи за професионална квалификация.

  Съгласно договор за сътрудничество с Варненски Свободен Университет (ВСУ „Черноризец Храбър”) от 14.01.2010 г. :

   Обучението за степен Бакалавър в професионално направление „Администрация и управление“, професия „Фирмен мениджър“ – редовна, задочна, индивидуална, и самостоятелна форма на обучение по специалността „Предприемачество и мениджмънт“ за продължаване на образованието си след завършване на пълния курс на обучение (2 години) в бакалавърската програма на Варненски Свободен Университет в специалностите:
„Международни икономически отношения – международен бизнес”,
„Международни икономически отношения – международни финанси”,
„Международен маркетинг”,
„Бизнес икономика”,
„Финанси и счетоводство“.

   Обучаемите ще имат право да продължат обучението си във Варненския Свободен Университет по индивидуални (групови) програми от 5 семестъра, съгласно учебния план на избраната специалност.

   Осигуряване на възможност на завършилите Варненския свободен университет да продължат образованието си в магистърски програми:
„Международни икономически отношения“,
„Международен маркетинг“,
„Международни финанси“,
„Счетоводство и контрол“,
„Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“,
„Електронен бизнес и маркетинг“.

   За новата учебна 2016/2017 година обучението за степен Бакалавър ще се организира в учебната база на „Иком Интелект” гр.София.

и
Професионална реализация

   Завършилите специалността „Фирмен мениджър” ще могат да се реализират като високо специализирани специалисти в организацията и управлението на малкия и среден бизнес за различните сфери на пазара. Документът за професионална квалификация им дава възможност да организират свой бизнес, да менажират фирми на чужди компании в страната, както и да работят в държавния и публичен сектор.

и
  Copyright  ©  Иком Интелект